• BLijLeren stelt zich in de eerste plaats ten doel remediale hulp te bieden aan kinderen die onderwijs genieten op grond van de leerplicht.
 • Ouder(s)/verzorger(s) geeft/geven BLijLeren naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs behoeft voor het uitvoeren van het opgestelde Plan van Aanpak.
 • Primair wordt uitgegaan van behandeling op het adres van de praktijk aan de Clematislaan 14. Behandeling elders geschiedt alleen indien daar vooraf schriftelijk over gecommuniceerd is.
 • Buiten een straal van 5 kilometer vanaf de praktijkruimte aan de Clematislaan 14 kunnen reiskosten in rekening worden gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief.
 • Over de wijze van betaling wordt een afspraak gemaakt tijdens de intake. Deze afspraak maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure en wordt derhalve schriftelijk vastgelegd en ondertekend door ouder(s)/verzorger(s).
 • BLijLeren behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij wangedrag het contract te beëindigen.
 • In geval van langdurige verhindering of ziekte van de behandelende rt’er zal BLijLeren zich tot het uiterste inspannen om voor deskundige vervanging te zorgen.
 • In geval van verhindering of ziekte van het kind dient/dienen de ouder(s)/verzorger(s) dit uiterlijk 24 uur van tevoren (één werkdag) door te geven, anders wordt de behandelingstijd in rekening gebracht.
 • Indien de ouder(s)/verzorger(s) de remediale zorg van het kind voortijdig wil/willen beëindigen, dienen zij dit schriftelijk en met redenen omkleed aan te kondigen.
 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen of in geval van andere zwaarwegende redenen kan de rt’er de geldende overeenkomst verbreken. BLijLeren zal dit schriftelijk en met redenen omkleed aankondigen.
 • De behandelend rt’er richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van het kind. Hij/zij houdt in het dossier aantekeningen bij omtrent de uitgevoerde behandelingen, als ook de toestand en voortgang van de cliënt, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan het kind/de jongere noodzakelijk is.
 • De rt’er verstrekt aan de ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden en BLijLeren vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.
 • BLijLeren verstrekt aan anderen dan de ouder(s)/verzorger(s) in geen geval inlichtingen over het kind dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden zoals genoemd in artikel 11 en 12 van deze voorwaarden, anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).